ПРОСВЕТНИ ИНФОРМАТОР

Почетак » Вести » Извештај о раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја у првих 100 дана рада Владе Републике Србије

Извештај о раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја у првих 100 дана рада Владе Републике Србије

Advertisements

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), у првих 100 дана рада Владе, од дана ступања на дужност министра др Срђана Вербића, 27. априла 2014. године, реализовало је велики број активности у циљу спровођења политике у областима образовања и науке. Рађено је на изради нових прописа у складу са савременим тенденцијама у развоју међународног, а посебно европског образовног и научноистраживачког простора.

Ministarstvo_Prosvete

I Легислативна делатност

1. Припремљен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о високом образовању. После спроведене јавне расправе и јавног слушања у Народној скупштини Републике Србије, Влада је усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању.

Нацртом закона предвиђена је већа транспарентност рада високошколских установа, бржи поступак признавања страних диплома, што би младим стручњацима омогућило да лакше и брже наставе школовање у Србији или да се запосле, као и подизање квалитета наставе на високошколским установама.

2. Започет је рад на изради Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о уџбеницима, као и Предлога акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.

3. Објављено је 16 правилника, док је у поступку објављивања 8, а у поступку израде 26 правилника. Припремљена су и прикупљена сва неопходна документа која се односе на: Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ознакама географског порекла, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о патентима, Нацрт Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, као и на друге прописе из области образовања и науке.

II Активности у области образовања

1. Предшколско васпитање и образовање: окончан је пројекат „Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Републици Србији“ (ИМПРЕС, ИПА 2009) који је омогућио да скоро 2000 малишана из осетљивих група, сеоских и сиромашних породица крене у вртић и буде обухваћено предшколским васпитањем и образовањем. Проширени су просторни капацитети изградњом предшколских установа.

2. Основно образовање и васпитање: спроводи се Пројекат бесплатних уџбеника за ученике од првог до четвртог разреда, успешно је реализован завршни испит за школску 2013/2014. годину и припрема се годишњи план образовања одраслих у Републици Србији. УНИЦЕФ ће обезбедити уџбеничке комплете од првог до осмог разреда за ученике којима су уџбеници уништени у поплавама (за четири основне школе у Обреновцу и основну школу у Крупњу).

3. Средње образовање и васпитање: успешно је спроведен упис ученика у средње школе за школску 2014/2015. годину, као и афирмативне акције за упис Рома у средње школе. У редован образовно-васпитни систем уведена су 3 занатска образовна профила у област технике и у току је поступак превођења 19 огледних образовних профила у редован образовно-васпитни систем.

У области предуниверзитетског образовања и васпитања у току је релизација више међународних пројеката (УНИЦЕФ, ИПА 11, ИПА 12, ГИЗ).

4. Високо образовање: спроведен је упис студената у прву годину студија на високошколским установама чији је оснивач Република, као и афирмативне акције за упис на прву годину студија и то: лица са посебним потребама (уписан 81 кандидат), Рома (уписано 229 кандидата) и лица са тешким социјалним статусом, изгнаних и расељењих лица (уписано око 50 кандидата). У оквиру Европске мреже информационих центара (ENIC/NARIC) обављана је размена информација о систему високог образовања и статусу високошколских установа у Републици Србији и иностранству.

5. Ученички и студентски стандард: припремљени су конкурси за смештај и исхрану у ученичким и студентским домовима, као и конкурси за ученичке и студентске кредите и стипендије.

6. Развој образовања: рађено је на усвајању измена и допуна наставних програма, као и на доношењу нових, посебно у области образовања националних мањина. Донет је Календар образовно-васпитног рада у основним и средњим школама за школску 2014/2015. годину.

7. Инспекцијски послови: просветни инспектори Министарства извршили су више од 1000 контрола поступања образовних установа у погледу спровођења закона и других прописа. Извршен је велики број контрола остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених, остваривања заштите од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи, као и други видови контроле.

8. Друге активности: организовано је и спроведено полагање испита за лиценцу за велики број наставника, васпитача и стручних сарадника. Јединица за управљање пројектима „Истраживање и развој“ је у циљу спровођења Програма модернизације школа припремила Конкурс за јавну набавку за извођење радова на 134 школска објекта из 65 градова и општина у Србији. Јединица за превенцију насиљаје у оквиру Програма „Школа без насиља“ спровела низ активности у циљу промовисања здравих стилова живота и јачања васпитне улоге спорта у животу деце и ученика и школе у целини. У оквиру пројекта „Зауставимо дигитално насиље“ указано је на ризике којима су ученици изложени на друштвеним мрежама и на могуће начине заштите и безбедног коришћења интернета.

III Активности у области науке и технолошког развоја

1. Основна истраживања и развој научноистраживачких кадрова: закључена су 392 анекса уговора о финансирању пројекта основних истраживања. Настављено је финансирање научноистраживачке делатности институција од националног значаја – Српске академије наука и уметности, Матице српске и Астрономске опсерваторије.

Обезбеђене су стипендије за 200 нових и настављено стипендирање 474 студента докторских академских студија, као и 19 стипендија за постдокторска усавршавања у иностранству. Финансирано је учешће 166 истраживача на научним скуповима у иностранству. Обезбеђена је набавка 16 електронских база података иностраних часописа, са око 35.000 наслова у пуном тексту. Закључени су уговори за суфинансирање 64 научна скупа у Републици Србији и 65 домаћих научних часописа категорије М23 и М24.

2. Технолошки развој и иновациона делатност: започето је финансирање 75 нових иновационих пројекта, а закључено је 270 анекса уговора о финансирању пројеката технолошког развоја и 110 анекса у области интердисциплинарних истраживања. Организовано је учешће научноистраживачких организација и иновационих фирми на 58. међународном сајму технике и техничких достигнућа, на којем су у оквиру тематског подручја „Истраживања за иновације“ представљена техничка решења и патенти, од којих су три добила и посебна признања Сајма „Корак у будућност“.

3. Обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада: израђен је Извештај о стању у науци у 2013. години, са предлозима и сугестијама за наредну годину.

4. Друге активности: Министарство преко Фонда за иновациону делатност спроводи пројекат „Подршка иновацијама у Србији“. У циљу повећања улагања у науку, потписани су уговори о финансирању са компанијама у оквиру Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација.Центар за промоцију науке је организовао научнопопуларне трибине (истраживања свемира, интернет симулација, завештања органа), изложбе (Мај месец математике) и радионице за школску и предшколску децу у Научном клубу у Београду, али и широм Србије.

IV Међународна просветна и научна сарадња   

1. Са Европском унијом потписан је Споразум о учешћу Републике Србије у оквирном програму за истраживање и иновације – Хоризонт 2020 (за период 2014–2020). Овај највећи европски програм за финансирање науке даје прилику истраживачима из Србије, институтима и факултетима, малим и средњим предузећима, невладином сектору, али и другима да конкуришу за финансијска средства Европске уније, намењена за истраживања и иновације.

2. Са Европском комисијом потписан је споразум за спровођење Програма Еразмус+, у циљу припреме, уговарања и праћења спровођења пројеката из области образовања и омладине, што је услов за затварање преговарачког поглавља 26 – образовање и култура. Главни циљ овог програма је стварање веза између образовног система и тржишта рада. Започета је процедура расписивања јавне набавке за реализацију наредног циклуса међународног пројекта ТИМСС у чијем фокусу је испитивање ученичког постигнућа из математике и природних наука. Формирана је радна група за унапређење образовања припадника националних мањина у циљу реализације стратегије образовања 2020. У оквиру пројекта DILS „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“, који се финансира средствима кредита светске банке, набављено је возило за превоз деце са сметњама у развоју.

3. Министарство је заједно са партнерским институцијама из пет земаља Европске Уније један од оснивача Централноевропског конзорцијума истраживачке инфраструктуре CERIC-ERIC.

4. Реализују се пројектне активности на 15 Еурека пројекта, 170 COST (European Cooperation in Science and Technology) акција, 22 NATO пројекта у склопу програма “Наука у служби мира и безбедности”, као и два ЕRA-NET пројекта.

5. Министартво је потписло Меморандум о сарадњи са AREA научним парком из Траста.

6. Припремљени су споразуми о различитим видовима сарадње у области образовања са: Белорусијом, Индонезијом, Молдавијом, Бугарском, Ираком, Румунијом, Словачком, Аргентином, Турском, Кином, Израелом, САД, Албанијом, Мађарском и Тунисом.

Реализују се пројектне активности у оквиру билатералне научно-техничке сарадње са Кином, Белорусијом, Француском, Италијом, Португалом и Немачком.

7. Потписан је Меморандум о разумевању о полагању испита за стицање дипломе из немачког језика у школама у Републици Србији са Конференцијом министара културе покрајина у Савезној Републици Немачкој (ДСД). Израђен је анекс Меморандума о сарадњи поводом реализације пројекта „Учење кинеског језика у школама у Републици Србији“.

8. Министарство је партнер у 12 Темпус пројеката који се тренутно реализују у Републици Србији.

9. Министарство реализује пројекте „Свет у Србији“ и „Србија за Србе у региону“, у оквиру којих Република Србија додељује стипендије за учење српског језика и студирање младим људима из држава чланица и посматрача Покрета несврстаних, као и припадницима српске националне мањине из држава региона.

V Активности за побољшање ефикасности рада Министарства

1. У циљу повећања ефикасности унутрашње комуникације у Министарству, постављен је нови електронски сервис.

2. Започет је рад на анализи кадровских капацитета и постојећих организационих структура, у циљу повећања ефикасности рада Министарства.

VI Активности у вези са отклањањем последица поплава

Поводом елементарне непогоде – поплава, у периоду непосредно пре проглашења и током трајања внредне ситуације, сачињен је план измештања и измештене су документација и евиденције из школа захваћених поплавама у друге установе образовања и васпитања. Ученици из ових школа успешно су завршили школску годину.

Ученички и студентски домови, основне и средње школе обезбедили су смештај и исхрану угроженим лицима и спасиоцима, док су из сопствених прихода прикупљали и хуманитарну помоћ.

Након катастрофалних поплава, у сарадњи са Министарством финансија, односно Управом за трезор и Пореском управом, предузете су мере које су омогућиле обрачун и исплату плата запосленима у школама са поплављених подручја за претходни месец.

У циљу отклањања последица поплава, Министарство је израдило дигиталну мапу угрожених школа и у сарадњи са УНИЦЕФ-ом формирало тим за идентификацију штете на предшколским и школским објектима, који је припремио извештаје за међународну донаторску конференцију. Овај тим наставља рад на праћењу санације објеката као и реализације донација.

Advertisements

2 коментара

  1. goran каже:

    ovo je sve ..,samo ne izvestaj o radu…

    Свиђа ми се

  2. Nebojša каже:

    Ja sam mislio da se kaže srednjeevropskog a ne centralnoevropskog… centralnoevropski je bukvalni prevod sa engleskog (Central Europe), a mi smo se odredili nemačku varijantu Mitteleurope. Šta da kažem, tako je.

    Свиђа ми се

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

%d bloggers like this: